User Tools

Site Tools


totalitarisme

Totalitarisme

Totalitarisme is een systeem waarbij de staat bijna volledige controle heeft op het dagelijks leven van mensen, zowel in politiek, cultureel, filosofisch, godsdienstig als in sociaal en economisch opzicht.1)

Een van de methoden om het te bereiken is gehoorzaamheid verkrijgen door angst, voor feitelijk niet bestaande zaken, te zaaien 2).
Wat kun je doen: Bewust worden, anderen bewust maken, weerstand bieden.

Het Duitse Federaal Agentschap voor Burgereducatie definieert het zo:
“Totalitarisme verwijst naar een politieke heerschappij die de onbeperkte beschikking van de geregeerden en hun volledige onderwerping aan een (dictatoriaal vooraf bepaald) politiek doel eist.”

German MEP, Christine Anderson:
“Future totalitarian regimes no longer require electrified barbed wire fences. All they need is a phone, a QR code, a digital ID, and then they can do with you whatever they want, and that is scary.”

Het WEF: Alles wordt gestuurd door een ecosysteem van gesloten bedrijven: overheden en multinationals. Burgers?

Hoe de overheid in het Verenigd Koninkrijk het fijn leven voor de burgers wil gaan verpesten. Lees en huiver.

De bron staat in de tweede tweet van Proffessor Fenton.

Oftwel you will own nothing and you will be happy. De multinationals en de overheiden maken de dienst uit. De burger heeft niets meer in te brengen. Dat is voor een groot deel nu ook al zo #Democratuur #BoerenOpstand #IkSteunOnzeBoeren

“Die beste oplossing komt alleen door betrokken te zijn bij de diversiteit van de betrokkenen. Wie zijn de betrokkenen? Multinationals en overheiden? Doet de burger er toe?

Soldaten moeten bevelen gehoorzamen, elke dag… als elke burger een soldaat is en verplicht is te gehoorzamen, op straffe van de dood, dan is dat totalitarisme.

Dr. Aaron Kheriaty: Waarom totalitarisme geen goelags of concentratiekampen vereist.

Repressie

Repressie wordt herkend aan de buitensporige reactie die de kleinste opmerking of kritiek oproept.
Vrijheid van meningsuiting is dan ingevaar. Het kan ernstige gevolgen hebben om een mening te uiten.

Tegenbeweging

In het kort

Australische senator Malcolm Roberts3) laat waarheidsbommen vallen:

“Miljardairs, globalistische bedrijven zullen alles bezitten: Huizen, fabrieken, boerderijen, auto's, meubels, en gewone burgers zullen huren wat ze nodig hebben - als hun sociale kredietwaardigheid dat toelaat.”

Op geen enkel moment in de geschiedenis zijn de mensen die anderen dwingen zich aan te passen de goeden geweest.

Een totalitaire staat wordt door de leugen geregeerd.

Indeling in de opstelling van mensen (Mattias Desmet):

%BenamingOmschrijvingHoe zij er mee om gaanOpmerking
30%De MassaNiet in staat om te redeneren of de realiteit te zienZij conformeren zich
40%Wakkere VolgersZij volgen de MassaZij sluiten zich af / op in een sociale bubbel
30%Wakkere IndividuenVerzetten zich tegen de Massa en daardoor tegen de totalitaire staatZij bieden weerstand, verzet

Proffessor Matthias Desmet: “Bij totalitarisme worden mensen gehypnotiseerd tot gehoorzaamheid”
Hij legt het uit (Engelstalige video).

Hoe ongekozen centrale bankiers CBDC's proberen te gebruiken, in combinatie met digitale ID en kunstmatige intelligentie, om een letterlijke gevangenisplaneet te bouwen.

Een overweging van wat er gaande is, Dr. Vernon Coleman: Het is tijd om doodsbang te zijn (long read) en, als dit waar is, actie te ondernemen om het tij te keren.

Beschrijving op Wikipedia

Achtergronden

 • Maurice de Hond: Het totale- en schrikbarende verhaal van Matthias Desmet
 • Professor Mattias Desmet: De tendens naar een totalitaire staat gaat onstopbaar zijn.
 • Boek Hannah Arendt 1951: Totalitarisme4) gevolgd door Het verhaal van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens. ISBN: 9789024408825
 • Boek Mattias Desmet 2022: De psychologie van het tolalitarisme5)6). ISBN: 9789464015393
 • 23 mei 2021 De coronacrisis en de grondstroom van totalitarisme. Een gesprek met Mattias Desmet. Voorwaarden voor massavroming:
  • Ongebonden angst in een samenleving en is gekoppeld aan een intens psychisch onbehagen.
  • Gebrek aan sociale band.
  • Gebrek aan zinverlening.
  • Veel latente frustratie en agressie.
 • De bevolking is dan enorm gevoelig voor een verhaal dat de angst koppelt aan een object.
 • Marcel de graaff in het Europarlement: De EU is een totalitaire staat.

Massavorming

Agenda 2030

VN Agenda 2030
Concequenties
Former US government insider, Marc Morano, exposes the World Economic Forum's plan to severely restrict energy, food and transportation, under the pretext of “saving the planet”.

Staatsgreep door de regering

Gezien dat de Nederlanders in grote meerderheid in 2005 de EU-grondwet hebben weggestemd en daarna via slinkse weg alsnog hebben gekregen omdat de Nederlandes leiders het resultaat van het referendum niet wilden accepteren kunnen we dan niet spreken van een staatsgreep? Is dan alles wat na 2005 besloten is, in wet is vastgelegd, niet als illegaal, onwettig, onrechtmatig, te beschouwen.

De staatsgreep van het WEF

Archbishop Carlo Maria Viganò (QTE) @ArchbpVigano:

1. Tijdens de G-20-top op Bali heeft Klaus Schwab de regeringsleiders - bijna allen afkomstig uit het Young Global Leaders for Tomorrow-programma van het Economisch Wereldforum - geïnstrueerd over de toekomstige stappen die moeten worden genomen met het oog op de instelling van een wereldregering.

2. De voorzitter van een zeer machtige particuliere organisatie met enorme economische middelen oefent ongepaste macht uit over wereldregeringen en verkrijgt hun gehoorzaamheid van politieke leiders die geen volksmandaat hebben om hun naties te onderwerpen aan de machtswaan van de elite:

3. dit feit is van ongekende ernst. Klaus Schwab zei: “In de vierde industriële revolutie zullen de winnaars alles pakken, dus als je een World Economic Forum first mover bent, ben je de winnaars”.

4. Deze zeer ernstige uitspraken hebben twee implicaties: de eerste is dat “de winnaars alles zullen nemen” en “winnaars” zullen zijn - het is niet duidelijk in welke hoedanigheid en met wiens toestemming.

5. De tweede is dat degenen die zich niet aanpassen aan deze “vierde industriële revolutie” zichzelf zullen verdringen en zullen verliezen - ze zullen alles verliezen, inclusief hun vrijheid.

6. Kortom, Klaus Schwab bedreigt de regeringsleiders van de twintig meest geïndustrialiseerde landen ter wereld om de programmatische punten van de Grote Reset in hun landen uit te voeren.

7. Dit gaat veel verder dan de pandemie: het is een wereldwijde staatsgreep, waartegen het essentieel is dat mensen in opstand komen en dat de nog gezonde organen van staten een internationaal juridisch proces starten.

8. De dreiging is dreigend en ernstig, aangezien het Economisch Wereldforum in staat is zijn subversieve project uit te voeren en de bestuurders van de landen allemaal slaafs of chantabel zijn geworden door deze internationale maffia.
Bron

War on Cash

Het willen afschaffen van contant geld door de elites.

Vandana Shiva: Er is een oorlog tegen contant geld. Ze zullen doen wat er in China gebeurt, een sociaal kredietsysteem creëren. Als Klaus Schwab van het World Economic Forum zegt dat je niets zult bezitten, zegt hij: “Wij (de elites, de rijken) bezitten alles”. Daarom heb je Bill Gates, die niet alleen het zaad bezit, maar ook ons voedsel wil bezitten.

Visie's

Harari, van het @WEF:
schreef dat mensen gewoon ‘de wetenschap moeten vertrouwen, de openbare autoriteiten moeten vertrouwen, en de media moeten vertrouwen’.
Wat doen we met de nutteloze eters?

Gerard von Gevers @gerardvongevers op Twtiiter:

De machtswellust en hoogmoed van de technocraten is ongekend.
Men wil de economie centraal beheersen, uw persoonlijk leven
tot in detail controleren, de interactie tussen mensen en
virussen volledig controleren en zelfs het klimaat beheersen
en bepalen. Dit is waanzin!

Christine Anderson @AndersonAfDMdEP op Twitter:

Een liberale samenleving die is gaan geloven in "vrijheid door
de overheid" in plaats van "vrijheid van de overheid" is niet
langer liberaal!
Sterker nog, het zal totalitair worden!
Let op mijn woorden!!!

De weg naar een betere wereld

Archbishop Carlo Maria Viganò (QTE) @ArchbpVigano schrijft:
1. Sinds twee jaar zijn we getuige van een wereldwijde staatsgreep, waarbij een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te grijpen over een deel van de nationale regeringen, openbare en particuliere instellingen, de media, de rechterlijke macht, politici en religieuze leiders.

2. Allen, zonder onderscheid, zijn slaaf geworden van deze nieuwe meesters die hun handlangers macht, geld en sociale bevestiging verzekeren.

3. Fundamentele rechten, die tot gisteren als onschendbaar werden voorgesteld, zijn met voeten getreden in naam van een noodsituatie: vandaag een gezondheidsnoodsituatie, morgen een ecologische noodsituatie en daarna een internetnoodsituatie.

4. Deze wereldwijde staatsgreep ontneemt de burgers elke mogelijkheid tot verdediging, aangezien de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht medeplichtig zijn aan de schending van de wet, het recht en het doel waarvoor zij bestaan.

5. Het is een wereldwijde staatsgreep omdat deze criminele aanval op burgers zich over de hele wereld uitstrekt, met zeer zeldzame uitzonderingen. Het is een wereldoorlog, waarbij de vijanden wij allemaal zijn, zelfs degenen die onbewust nog niet de betekenis hebben begrepen van wat er gebeurt.

6. Het is een oorlog die niet met wapens, maar met onwettige regels, slecht economisch beleid en onduldbare beperkingen van natuurlijke rechten wordt uitgevochten.

7. Supranationale organisaties, grotendeels gefinancierd door de samenzweerders van deze staatsgreep, bemoeien zich met het bestuur van individuele naties en met de levens, relaties en gezondheid van miljarden mensen.

8. Ze doen het zeker voor het geld, maar nog meer om de macht te centraliseren en zo een planetaire dictatuur te vestigen. Het is de Great Reset van het World Economic Forum, de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

9. Het is het plan van de Nieuwe Wereld Orde, waarin een Universele Republiek iedereen tot slaaf maakt en een Religie van de Mensheid het Geloof in Christus opheft.

10. Tegenover deze wereldwijde staatsgreep is het noodzakelijk om een internationale Anti-Globalistische Alliantie te vormen, die allen verzamelt die zich willen verzetten tegen de dictatuur, die niet van plan zijn slaven te worden van een gezichtsloze macht,

11. die niet bereid zijn hun eigen identiteit, hun eigen individualiteit, hun eigen religieus geloof op te zeggen. Als de aanval wereldwijd is, moet de verdediging ook wereldwijd zijn.

12. Ik roep machthebbers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil op om zich te verenigen in een Alliantie die een anti-globalistisch manifest lanceert, waarin puntsgewijs de fouten en afwijkingen van de dystopie van de Nieuwe Wereldorde worden weerlegd.

13. en concrete alternatieven voorstelt voor een politiek programma dat geïnspireerd is door het algemeen welzijn, de morele beginselen van het christendom, de traditionele waarden, de bescherming van het leven en het natuurlijke gezin,

14. de bescherming van bedrijfsleven en werk, de bevordering van onderwijs en onderzoek, en respect voor de schepping.

15. Deze antiglobalistische alliantie zal de naties moeten samenbrengen die willen ontsnappen aan het helse juk van de tirannie en hun eigen soevereiniteit willen bevestigen, door overeenkomsten van wederzijdse samenwerking te sluiten met naties en volkeren

16. die hun principes en het gemeenschappelijke verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en goedheid delen. Zij zal de misdaden van de elite aan de kaak moeten stellen, de verantwoordelijken moeten aanwijzen, hen voor internationale tribunalen moeten aanklagen en hun buitensporige macht en schadelijke invloed moeten beperken.

17. Zij zal het optreden van de lobby's moeten verhinderen, vooral door de corruptie van staatsambtenaren en degenen die in de informatie-industrie werken te bestrijden, en door het kapitaal te bevriezen dat gebruikt wordt om de sociale orde te destabiliseren.

18. In landen waar de regeringen ondergeschikt zijn aan de elite, zullen zij in staat zijn volksverzetbewegingen en comités van nationale bevrijding op te richten, met vertegenwoordigers van alle sectoren van de samenleving die een radicale hervorming van de politiek voorstellen,

19. geïnspireerd door het algemeen welzijn en stevig gekant tegen het neo-malthusiaanse project van de globalistische agenda. In landen waar de regeringen ondergeschikt zijn aan de elite, kunnen zij volksverzetbewegingen en comités voor nationale bevrijding oprichten,

20. met vertegenwoordigers van alle sectoren van de samenleving die een radicale hervorming van de politiek voorstellen, geïnspireerd door het algemeen welzijn en resoluut gekant tegen het neo-malthusiaanse project van de globalistische agenda.

21. Ik nodig allen die de traditionele christelijke samenleving willen verdedigen uit om samen te komen in een internationaal forum, dat zo spoedig mogelijk moet worden gehouden en waarin vertegenwoordigers van verschillende naties samenkomen om een serieus, concreet en duidelijk voorstel in te dienen.

22. Mijn oproep is gericht aan politieke leiders en aan machthebbers die zich bekommeren om het welzijn van hun burgers, en die de oude systemen van politieke partijen en de logica die wordt opgelegd door een systeem dat geknecht is aan macht en geld, achter zich laten.

23. Ik roep de christelijke naties bijeen, van oost tot west, en nodig de staatshoofden en de gezonde krachten van de instellingen, de economie, de arbeid, de universiteiten, de gezondheidszorg en de informatie uit om zich aan te sluiten bij een gemeenschappelijk project, waarbij de oude systemen worden ontwricht

24. en de door de vijanden van de mensheid in naam van divide et impera gewenste vijandelijkheden opzij te zetten. Wij aanvaarden de regels van onze tegenstander niet, want die zijn juist gemaakt om ons te verhinderen te reageren en een doeltreffende en doortastende oppositie te organiseren.

25. Ik roep de naties en hun burgers op zich te verenigen onder het kruis van Onze Heer Jezus Christus, de enige Koning en Redder, de Vredevorst. In hoc signo vinces.

26. Laat ons deze Anti-Globalistische Alliantie oprichten, laat ons haar een eenvoudig en duidelijk programma geven, en laat ons de mensheid bevrijden van een totalitair regime dat de verschrikkingen van de ergste dictaturen aller tijden in zich verenigt.

27. Als we blijven treuzelen, als we de dreiging die ons allen boven het hoofd hangt niet begrijpen, als we niet reageren door ons te organiseren in een stevig en moedig verzet, zal dit helse regime dat zich overal vestigt niet kunnen worden tegengehouden.

28. En moge de Almachtige God ons bijstaan en beschermen.

Interessante artikelen

xx yyyy 2022 Vraagtekens.net zocht naar de relatie tussen de Verenigde Naties en het World Economic Forum en tussen Agenda 2030, de Great Reset en Build Back Better.

15 minuten steden

Ongehoord Nieuws: 15-minuten-steden klinken goed. Maar is dat wel zo?


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
totalitarisme.txt · Last modified: 2024-01-03 14:32 by webmaster