User Tools

Site Tools


overheid

Overheid

Algemeen

Wat is de overhied?

Als een regering van een land het een misdaad maakt om het beleid van die regering te bekritiseren, dan is het land per definitie geen vrij land.

De zeven principes van het openbare leven

The Seven Principles of Public Life Published 31 May 1995 door de UK Committee on Standards in Public Life:

 1. Onbaatzuchtigheid
 2. Integriteit
 3. Objectiviteit
 4. Verantwoordingsplicht
 5. Openheid
 6. Eerlijkheid
 7. Leiderschap

Bekleders van een openbaar ambt moeten deze principes in hun eigen gedrag uitdragen en anderen met respect behandelen. Ze moeten de principes actief promoten en krachtig ondersteunen en slecht gedrag aanvechten waar het zich voordoet.

Regeldruk

De regeldruk van uit de overheid is dermate groot dat het voor bedrijven welhaast onmogelijk is om nog te functioneren gezien de enorme kosten die er mee gepaard gaan. Deze kosten worden afgewend op de klanten en zijn dus een vorm van belasting.
Ook particulieren krijgen steeds meer last van de regeldruk onderandere door de wwft.
Regeldruk levert, zoals in het geval van de wwft, ook privacy issues op.

Europeese Unie

Landen

Nederland
Oostenrijkse Overheid
Australie: Police confirm use of controversial LRAD1) device at Canberra protest.

Financiëel

Integriteit

5 augustus 2022: Is het instellen van sancties tegen Rusland in plaats van trachten vrede te stichten en daardoor indirect de energieprijzen laten stijgen niet een vorm van diefstal, criminaliteit?
25 mei 2022: Is het er geen probleem mee hebben dat 100.000 mensen sterven ten gevolge van de sancties zoals de Duitse minister Habeck3) zegt geen vorm van genocide?

Complotdenken

en disinformatie: Oud topambtenaar onthult de overheid maakt zich bij herhaling schuldig aan complottheorieen.

Capaciteiten

Veel mensen in de regering hebben de capaciteiten niet om hun taak uit te voeren met alle gevolgen van dien.

Politie

Demonstraties en identiteitscontrole

 • Bij het instellen van de Wet op de identificatieplicht in 2003 stelde de overheid dat de wet niet afschrikwekkend zou werken. Identiteitscontroles waren alleen toegestaan als dat strikt noodzakelijk was voor de politietaak.4)
 • Amnesty International over ID-controles in hoofdstuk 6.1.2.5)6)7)8)
 • Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
  • De politie bij evenementen als demonstraties waarbij rellen ontstaan; (Dus niet als er geen rellen zijn, dan?)
   • Voor toezichthouders geldt dat het verzoek om een identiteitsbewijs te tonen, moet passen bij hun functie.
  • U mag de politieambtenaar, toezichthouder of conducteur vragen zich te legitimeren. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer u een klacht over het optreden wilt indienen.
  • Bent u het niet eens met het optreden van de politie bij het vragen om een identiteitsbewijs? Dan kunt u hierover een klacht indienen.

Immuniteit

Franse autoriteiten genieten immuniteit voor een wet uit 2017 (artikel L435-1) die de regels voor het gebruik van dodelijk geweld versoepelt.
Deze wet gaat verder dan zelfverdediging en geeft de politie het recht om te schieten op iedereen die weigert mee te werken na 2 “luide commando's”.

Bezwaar en beroep

Wat ideeen:

 • Medestanders zoeken
  • Organiseren
 • Bezwaar maken
 • Onderzoek
 • Rechtzaak
  • Voorlopige voorziening
  • Hoger beroep
  • Doorlooptijd 3 tot 5 jaar

Het NAVO-verdrag Artikel 1

Samengevat: Zorg voor een vreedzame oplossing.
Vertaling uit: The North Atlantic Treaty Washington D.C. - 4 April 1949

De partijen verbinden zich ertoe, zoals bepaald in het Handvest van de Verenigde Naties, elk internationaal geschil waarbij zij betrokken kunnen zijn met vreedzame middelen te beslechten op een wijze die de internationale vrede en veiligheid en rechtvaardigheid niet in gevaar worden gebracht, en zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van dreiging met of gebruik van geweld op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Alle vormen van communicatie op een blad.

LetterWoordIPA9) 10))Engelse herspelling11)
AAlfaˈalfaal-fah
BBravoˈbravobrah-voh
CCharlieˈtʃali of ˈʃalichar-lee
DDeltaˈdɛltadell-tah
EEchoˈɛkoeck-oh
FFoxtrotˈfɔkstrɔtfoks-trot
GGolfˈɡɔlfgolf
HHotelhoˈtɛlhoh-tel
IIndiaˈɪndiain-dee-ah
JJuliettˈdʒuliˈɛtjew-lee-ett
KKiloˈkilokey-loh
LLimaˈlimalee-mah
MMikeˈmai̯kmike
NNovembernoˈvɛmbano-vem-ber
OOscarˈɔskaoss-cah
PPapapaˈpapah-pah
QQuebeckeˈbɛkkeh-beck
RRomeoˈromiorow-me-oh
SSierrasiˈɛrasee-air-rah
TTangoˈtaŋɡotang-go
UUniformˈjunifɔm of ˈunifɔmyou-nee-form
VVictorˈvɪktavic-tah
WWhiskeyˈwɪskiwiss-key
XX-Rayˈɛksrei̯ecks-ray
YYankeeˈjaŋkiyang-key
ZZuluˈzuluzoo-loo

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
overheid.txt · Last modified: 2024-05-07 10:22 by webmaster