User Tools

Site Tools


overheid

Overheid

Wat is de overhied?

Europeese Unie

Landen

Nederland
Oostenrijkse Overheid
Australie: Police confirm use of controversial LRAD1) device at Canberra protest.

Financiëel

Integriteit

5 augustus 2022 Is het instellen van sancties tegen Rusland in plaats van trachten vrede te stichten en daardoor indirect de energieprijzen laten stijgen niet een vorm van diefstal, criminaliteit?
25 mei 2022 Is het er geen probleem mee hebben dat 100.000 mensen sterven ten gevolge van de sancties zoals de Duitse minister Habeck3) zegt geen vorm van genocide?

Het NAVO-verdrag Artikel 1

Samengevat: Zorg voor een vreedzame oplossing.
Vertaling uit: The North Atlantic Treaty Washington D.C. - 4 April 1949

De partijen verbinden zich ertoe, zoals bepaald in het Handvest van de Verenigde Naties, elk internationaal geschil waarbij zij betrokken kunnen zijn met vreedzame middelen te beslechten op een wijze die de internationale vrede en veiligheid en rechtvaardigheid niet in gevaar worden gebracht, en zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van dreiging met of gebruik van geweld op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Alle vormen van communicatie op een blad.

LetterWoordIPA4) 5))Engelse herspelling6)
AAlfaˈalfaal-fah
BBravoˈbravobrah-voh
CCharlieˈtʃali of ˈʃalichar-lee
DDeltaˈdɛltadell-tah
EEchoˈɛkoeck-oh
FFoxtrotˈfɔkstrɔtfoks-trot
GGolfˈɡɔlfgolf
HHotelhoˈtɛlhoh-tel
IIndiaˈɪndiain-dee-ah
JJuliettˈdʒuliˈɛtjew-lee-ett
KKiloˈkilokey-loh
LLimaˈlimalee-mah
MMikeˈmai̯kmike
NNovembernoˈvɛmbano-vem-ber
OOscarˈɔskaoss-cah
PPapapaˈpapah-pah
QQuebeckeˈbɛkkeh-beck
RRomeoˈromiorow-me-oh
SSierrasiˈɛrasee-air-rah
TTangoˈtaŋɡotang-go
UUniformˈjunifɔm of ˈunifɔmyou-nee-form
VVictorˈvɪktavic-tah
WWhiskeyˈwɪskiwiss-key
XX-Rayˈɛksrei̯ecks-ray
YYankeeˈjaŋkiyang-key
ZZuluˈzuluzoo-loo

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2023 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

2)
Modern Monetary Theory
4) , 6)
Aanwijzingen voor de uitspraak.
5)
DIN 5009:2022-06, Anhang B: Buchstabiertafel der ICAO („Radiotelephony Spelling Alphabet“
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
overheid.txt · Last modified: 2023-07-05 18:03 by webmaster