User Tools

Site Tools


disclaimer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

disclaimer [2019/07/14 10:48]
disclaimer [2019/07/14 10:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Disclaimer ======
 +  * Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend
 +  * De toepassing van de vermelde adviezen, gebruiksaanwijzing, of hoe dan ook te benoemen is geheel voor eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toepassing er van
 +  * 7337.nl is ten alle tijde gerechtigd de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen
 +
  
disclaimer.txt ยท Last modified: 2019/07/14 10:48 (external edit)